Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace. V pořádku
+420 257 091 172

Právní informace

I. Úvodní ustanovení

Stránka www.rcifs.cz je provozována společností RCI Financial Services, s.r.o., IČ: 25 72 23 28, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 10, Praha 4 - Michle, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 64323 (dále jen „společnost RCI Financial Services“) s cílem informovat veřejnost o výrobcích a službách, které na trhu nabízí zejména prostřednictvím své obchodní sítě. Stránka je určena výhradně pro osobní nekomerční využití v souladu s právním řádem České republiky.

Přestože úplnosti, přesnosti a aktuálnosti stránky je věnována veškerá péče, informace na stránce obsažené jsou pouze obecné povahy, mohou být bez dalšího měněny a společnost RCI Financial Services ani členy její obchodní sítě nezavazují. Údaje vztahující se k jednotlivým výrobkům mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření kupní ani jiné smlouvy. V zájmu trvalého zdokonalování svých produktů si společnost RCI Financial Services vyhrazuje právo kdykoliv bez dalšího modifikovat popisované vlastnosti a specifikace produktů představovaných na těchto stránkách. Verze produktů jakož i vybavení zobrazených modelů (specifikované jako sériové, volitelné nebo jako příslušenství) se mohou od platné nabídky lišit. Společnost RCI Financial Services nenese odpovědnost za případné chyby nebo omyly. Bližší informace o sortimentu, technické specifikaci, výbavě a spotřebě vozidel, cenách, prodejních a záručních podmínkách, možnostech a podmínkách financování nákupu, jakož i termínech dodávek lze získat v obchodní síti RCI Financial Services.

Tato stránka a její jednotlivé součásti požívají ochrany podle předpisů v oblasti práva duševního, resp. průmyslového vlastnictví a dalších obecně závazných právních předpisů. Jakékoli nakládání se stránkou nebo jejím obsahem provedené v rozporu s jejich účelem, a to bez ohledu na způsob či formu (zejména kopírování, reprodukování, publikování, upravování celé stránky, jejích jednotlivých částí nebo zdrojového kódu), je bez předem uděleného písemného svolení společnosti RCI Financial Services zakázáno.

II. Ceny

Ceny produktů uváděné na těchto stránkách jsou ceny doporučené společností RCI Financial Services pro prodej koncovým zákazníkům, a proto se mohou lišit od cen nabízených v obchodní síti. Není-li v jednotlivých případech uvedeno jinak, ceny obsahují daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Společnost RCI Financial Services si vyhrazuje právo doporučené ceny a technické specifikace produktů měnit bez předchozího upozornění. Informace o aktuální nabídce lze získat v obchodní síti RCI Financial Services.

III. Obchodní síť RCI Financial Services

Členové obchodní sítě RCI Financial Services jsou samostatní podnikatelé, kteří se zákazníky jednaní svým vlastním jménem a na svůj účet.

IV. Ochrana osobních údajů

Společnost RCI Financial Services respektuje soukromí uživatelů těchto stránek. V souladu s obecně závaznými právními předpisy společnost RCI Financial Services garantuje uživatelům ochranu jimi poskytnutých osobních údajů. Prohlížení těchto stránek nepředpokládá poskytnutí jakýchkoliv údajů ze strany uživatele. Společnost RCI Financial Services neshromažďuje ani nijakým způsobem nezpracovává osobní údaje uživatelů těchto stránek bez jejich souhlasu uděleného v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Údaje dobrovolně poskytnuté jejich subjekty jsou zpracovávány pouze v souladu s účelem, ke kterému byly shromážděny. Subjekt údajů má zejména právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu poskytnutých údajů a právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním těchto údajů bezplatně odvolat písemným oznámením adresovaným společnosti RCI Financial Services. Úplné informace a poučení týkající se zpracování osobních údajů jsou jejich subjektům poskytovány pokaždé, když mají možnost prostřednictvím kontaktních formulářů umístěných na těchto stránkách společnosti RCI Financial Services své osobní údaje poskytnout.

V. Internet

Prohlížení těchto stránek předpokládá znalost charakteristik výpočetní techniky a internetu a srozumění s veškerými riziky spojenými s jejich užíváním. Každý uživatel by měl učinit opatření na ochranu svých dat, přístupových údajů k účtům a programového vybavení. Prohlížení těchto stránek, jakož i dalších stránek, na které mohou odkazovat, je na vlastní riziko a odpovědnost uživatele. Společnost RCI Financial Services ani členové její obchodní sítě nenesou odpovědnost za případnou škodu či jinou újmu vzniklou připojením se na stránku, jejím prohlížením, nefunkčností nebo nedostupností, a to bez ohledu na jejich příčinu. Společnost RCI Financial Services nenese odpovědnost za škodu vzniklou použitím informací zde zveřejněných ani nástrojů zde nabízených ke stažení. Tyto stránky využívají dočasné soubory („cookies“), jejichž ukládání na pevný disk počítače může uživatel zamezit příslušným nastavením svého internetového prohlížeče; tyto dočasné soubory lze z počítače rovněž kdykoliv odstranit.

VI. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Zákazník - spotřebitel má v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) právo na mimosoudní řešení sporu z uzavřené kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb.

RCI Financial Services, s.r.o. je jako subjekt podléhající dohledu České národní banky držitelem oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru. Tuto skutečnost je možné ověřit nahlédnutím do seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu vedeného Českou národní bankou na adrese http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/seznamy/jerrs.html

Orgánem kompetentním k mimosoudnímu rozhodování sporů v oblasti spotřebitelského úvěru je finanční arbitr, jehož kontaktní údaje jsou následující:

Kancelář finančního arbitra
Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1
tel. +420 257 042 094
e-mail  [javascript protected email]
www   www.finarbitr.cz

Orgánem kompetentním k mimosoudnímu rozhodování jiných sporů se spotřebiteli je Česká obchodní inspekce, jejíž kontaktní údaje jsou následující:

Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15, 120 00 Praha
tel. +420 222 703 404
e-mail [javascript protected email]
www   www.coi.cz

Orgánem dohledu nad činností RCI v oblasti spotřebitelských úvěrů je Česká národní banka, jejíž kontaktní údaje jsou následující:

Česká národní banka
Senovážná 3, 115 03 Praha 1,
zelená linka: 800 160 170
email  [javascript protected email]
www   www.cnb.cz  

Copyright © 2018 RCI Financial Services, s.r.o.
Všechna práva vyhrazena